Δεξιότητες Πληροφορικής

  • Λειτουργικά Συστήματα (σε επίπεδο διαχειριστή)

Windows (συμπερ. Windows Server family), Mac OS (up to 10.4 Tiger), Ubuntu, Unix (Solaris), Android

  • Γλώσσες Προγραμματισμού (αλφαβητικά)

AppInventor for Android, Active Server pages, Batch, C/C++, Fortran, Java/Javascript, Legoscript (LEGO Mindstorms), Lisp, MatLab, Mathematica, Oberon, Pascal, PHP, Prolog, Scratch, SQL, Unix Shell, Visual Basic/Visual Studio, etc.

  • Βάσεις Δεδομένων (σε επίπεδο διαχειριστή/έμπειρου χρήστη)

Microsoft Access, Micorosoft SQL Server, MySQL, Oracle

  • Άλλο λογισμικό

Microsoft Office, OpenOffice, Photoshop (basic), Adobe Dreamweaver, Audacity, Ftp clients, Gimp2, Kodi, Movie Maker, etc